Podmínky poskytování služeb

Tyto podmínky poskytování služeb jsou překladem z jejich původní anglické verze. V případě jakýchkoli rozporů mezi nimi má přednost anglická verze. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte anglickou verzi.

Aktualizováno: 10. října 2022

Tyto webové stránky (dále jen „stránky“) provozuje společnost Vossington AB („Vossington“). Výrazy „my“, „nás“ a „náš“ na celém webu odkazují na Vossington. Nabízíme web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z webu vám, uživateli, pod podmínkou, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, zásady a upozornění.

Všeobecné podmínky

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem něčeho od nás se zapojíte do naší „služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („smluvní podmínky“, „podmínky“), včetně těchto dodatečných podmínek a podmínky a zásady uvedené v tomto dokumentu a/nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, bez omezení, uživatelů, kteří jsou prohlížeči, prodejci, zákazníky, obchodníky, členy a/nebo přispěvateli obsahu.

Před přístupem nebo používáním našich stránek si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky služby. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na stránky ani používat žádné služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že vám není méně než 18 let.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část služby, používání služby nebo přístup ke službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez výslovného písemného povolení od nás.

Nesmíte používat naše produkty nebo služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech). Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy. Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy poskytnuté v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho výhradního úsudku zadávají prodejci, přeprodejci nebo distributoři.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění. Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

Zakázaná použití

Kromě dalších zákazů uvedených v podmínkách služby máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: (a) pro jakýkoli nezákonný účel; (b) vyzývat ostatní, aby prováděli jakékoli nezákonné činy nebo se na nich podíleli; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní nařízení; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, ubližovat, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; f) předkládat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) spamovat, phishing, pharm, záminka, pavouk, procházení nebo škrábání; (j) pro jakýkoli obscénní nebo nemorální účel; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.

Navíc je vám přísně zakázáno inzerovat produkty, služby, jiné stránky, společnosti nebo kauzy na našich stránkách nebo kontaktovat naše umělce a/nebo dodavatele za tímto účelem bez písemného souhlasu společnosti Vossington. Bez písemného souhlasu společnosti Vossington máte také zakázáno kontaktovat naše umělce a/nebo dodavatele s nabídkami, přimět je k připojení na jiné stránky nebo organizace nebo darovat peníze. Veškerá vaše obchodní sdělení jsou přísně zakázána ve všech formách komunikace prostřednictvím našich stránek, a to jak veřejně, tak soukromě, bez písemného souhlasu společnosti Vossington.

Osobní údaje

Vaše odesílání osobních údajů prostřednictvím webu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Přesnost údajů o nákupu a účtu

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených na našich stránkách poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Zpětná vazba a další příspěvky

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; (2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Smluvní podmínky.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, ani nás nebo třetí strany jinak uvádět v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

Produkty

Některé produkty mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webu. Tyto produkty mohou mít omezené množství a lze je vrátit nebo vyměnit pouze v souladu s našimi Zásadami vrácení.

Všechny obrázky na Stránce budou považovány pouze za ilustrace. Takové ilustrace nezaručují, že budou přesně reprodukovat vzhled, funkci nebo původ produktu. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objevují na Stránkách. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb jakékoli osobě, zeměpisné oblasti nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez upozornění změnit podle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt nebo službu. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná tam, kde je zakázána.

Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu, který jste zakoupili nebo získali, splní vaše očekávání, ani že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.

Volitelné nástroje

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli schválení. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran. Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušnými poskytovateli třetích stran, a souhlasíte s nimi.

Odkazy třetích stran

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran. Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme odpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s weby třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

Chyby, nepřesnosti a opomenutí

Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Občas mohou být na našich stránkách nebo ve službě informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). . Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našich stránkách.

Nezavazujeme se aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

Odmítnutí záruk; Omezení odpovědnosti

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit Službu na dobu neurčitou nebo Službu kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které vám jsou poskytovány prostřednictvím Služby, jsou (s výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno námi) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou dostupné“ pro vaše použití, bez jakéhokoli zastoupení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv.

Vossington, naši ředitelé, důstojníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, bez omezení, ušlého zisku, ušlého příjmu, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kterékoli ze služeb nebo jakýchkoli produktů pořízených pomocí služby nebo z jakéhokoli jiného nároku souvisejícího jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, včetně, ale nejen, jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přenášeného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě, že je o tom informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v takových státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena na maximální rozsah povolený zákonem.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Vossington a naši mateřskou společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, funkcionáře, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance, kteří nebudou chráněni před jakýmkoli nárokem nebo poptávkou , včetně, ale nejen, přiměřených poplatků za právní zastoupení, jiných odborných poplatků a nákladů na vyšetřování, které provedla jakákoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují odkazem, nebo z vašeho porušení jakýkoli zákon nebo práva třetí strany. Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu nesmíte vypořádat žádný nárok jakýmkoli způsobem, který zavazuje společnost Vossington.

Oddělitelnost

V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek služby bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek služby, takové určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

Ukončení

Závazky a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely. Tyto podmínky služby jsou účinné, pokud a dokud je neukončíte vy nebo my. Tyto smluvní podmínky můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete používat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky.

Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte nebo se domníváme, že jste nedodrželi jakoukoli podmínku nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, můžeme také tuto smlouvu kdykoli bez upozornění ukončit a vy zůstanete odpovědní za všechny částky splatné do data ukončení včetně; a/nebo vám v souladu s tím může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).

Úplná smlouva

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení. Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na tomto webu nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby). Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je sepsala.

Rozhodné právo a řešení sporů

Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné smlouvy, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Švédska. Jakýkoli spor bude primárně vyřešen přátelským ujednáním po projednání s naší zákaznickou podporou.

Změny smluvních podmínek

Všechny nové služby, funkce nebo nástroje, které jsou přidány na aktuální stránku, budou také podléhat podmínkám služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich stránkách. Vaše další používání nebo přístup k našemu webu nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.

Kontaktní údaje

Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu help@vossington.com.